Yhdistyksen säännöt

1. Yhdistyksen perustaminen

 • Yhdistyksen nimi on Lahti Airsoft RY ja sen kotipaikka on Lahti.

2. Tarkoitus ja toiminnan laatu

 • Yhdistyksen tarkoituksena on edistää airsoft harrastusta ja tehdä lajia tunnetuksi Lahden seudulla.
 • Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää ajoittain siivous- ja rakentelutalkoita pelialueilla, järjestää pelitilaisuuksia ja harjoittaa tiedotustoimintaa.
 • Toimintansa tukemiseksi yhdistys kerää jäsenmaksuja jäseniltään ja järjestää arpajaisia ja rahankeräyksiä, asianmukaisen luvan saatuaan.
 • Yhdistys etsii yhteistyökumppaneita joilta jäsenet saavat jäsenetuja.
 • Tarvittaessa yhdistys antaa jäsenlistan jäsenistään ilman yhteystietoja yhteistyökumppaneille jäsenyyden todistamiseksi.

3. Jäsenet

 • Yhdistykseen jäseneksi voi liittyä jokainen yli 18 vuotta täyttänyt henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt.
 • Alle 18-vuotiaalla ja 15 vuotta täyttäneellä henkilöllä on oltava huoltajan suostumus yhdistyksen jäseneksi liittymiseen.
 • Alle 15-vuotiaalla on liittyessään jäseneksi oltava mukanaan huoltaja, jonka luvalla henkilö hakee jäsenyyttä yhdistykseen.
 • Jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.

4. Jäsenen eroaminen ja erottaminen

 • Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.
 • Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä jos:
  • jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksun maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.
  • hän toistuvasti rikkoo yhdistyksen sääntöjä.
  • hän toistuvasti rikkoo hallituksen laatimia pelipaikkakohtaisia sääntöjä.
  • hän aiheuttaa toiminnallaan olennaista haittaa yhdistykselle.

5. Liittymis- ja jäsenmaksu

 • Jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää hallituksen kokous.

6. Hallitus

 • Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja vähintään kuusi muuta täysi-ikäistä jäsentä.
 • Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika.
 • Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.
 • Hallitus kokoontuu puheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.
 • Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan, ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

7. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

 • Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri, rahastonhoitaja tai hallituksen erikseen nimeämä hallituksen jäsen, kaksi yhdessä.

8. Tilikausi ja tilintarkastus

 • Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.
 • Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen vuosikokousta.
 • Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle.

9. Yhdistyksen kokoukset

 • Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä tammi-toukokuussa.
 • Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä 30 vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.
 • Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella täysi-ikäisellä jäsenellä yksi ääni, poikkeuksena valtakirjojen käyttö, joita voi yhdellä täysi-ikäisellä jäsenellä olla enintään kolme käytössään.
 • Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä.
 • Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä.
 • Äänten mennessä tasan, ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

10. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

 • Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta. Kokouksesta ilmoitetaan jäsenille sähköpostitse, jäsenen ilmoittamaan osoitteeseen.

11. Vuosikokous

 • Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
  • Kokouksen avaus
  • Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
  • Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  • Hyväksytään kokouksen työjärjestys
  • Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto
  • Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
  • Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä ilmoitetaan liittymis- ja jäsenmaksun suuruus
  • Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
  • Valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat
  • Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
 • Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

12. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

 • Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.
 • Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkautumisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.